Other articles related with "

X131.3

":
  REN Zi-Hang, MA Xiu-Lan, WANG Er-Li, LI Meng-Yuan
  Enrichment of Ammonia-Nitrogen by Different Organo–Mineral Complexes in Humus
    Journal of Ecology and Rural Environment   2015 Vol.31 (1): 106-111 [Abstract] (710) [PDF 923 KB] (1984)
  FAN Jian-Xin, WANG Yu-Jun, CUI Xiao-Dan, FAN Ting-Ting, ZHOU Dong-Mei
  Analysis of Heavy Metal Distribution in Polluted Soil Using Synchrotron Radiation Hard X-ray Fluorescence Technology
    Journal of Ecology and Rural Environment   2013 Vol.29 (3): 375-379 [Abstract] (677) [PDF 2935 KB] (1094)
  JIN Cai-Xia, ZHU Wen-Fei, GUO Hua
  Biodegradation of Sulfadiazine in Acclimated Corn Rhizospheric Soil
    Journal of Ecology and Rural Environment   2013 Vol.29 (2): 269-272 [Abstract] (821) [PDF 907 KB] (1369)
  LIU Wen-Wen, ZOU Ying, SI You-Bin
  Reduction of Hexavalent Chromium by Nanoscale Fe0 and Its Influencing Factors
    Journal of Ecology and Rural Environment   2012 Vol.28 (5): 559-562 [Abstract] (706) [PDF 983 KB] (1537)
  QIU Gang, XIE Ning-Zi, WU Shuang-Tao, CHEN Shao-Jin
  Reduction of m-Chloronitrobenzene and m-Nitrotoluene in Soils With Zero-Valent Iron(ZVI)
    Journal of Ecology and Rural Environment   2009 Vol.25 (2): 84-87 [Abstract] (757) [PDF 744 KB] (1686)
  SUN Zhi-Gao, LIU Jing-Shuang, WANG Jin-Da, WANG Ming-Quan, GU Kang-Kang
  Simulation of Horizontal Movement of Nitrate Nitrogen in Typical Calamagrostis angustifolia Wetland Soils of Sanjiang Plain
    Journal of Ecology and Rural Environment   2006 Vol.22 (3): 51-56 [Abstract] (723) [PDF 372 KB] (1167)
  HE Li-Wen, SHI Li-Li, KONG De-Yang, SHAN Zheng-Jun, ZONG Liang-Gang
  Leaching of Carbofuran and Atrazine in Soil Columns and Its Affecting Factors
    Journal of Ecology and Rural Environment   2006 Vol.22 (2): 71-74 [Abstract] (1002) [PDF 252 KB] (1867)
  ZHU Li, ZHANG Jin-Chi, JIANG Jiang, ZAI De-Xin, ZHANG Wei
  Soil Cu2+ Adsorption under Different Types of Forests and Its Affecting Factors
    Journal of Ecology and Rural Environment   2006 Vol.22 (1): 58-61 [Abstract] (721) [PDF 260 KB] (1819)
  HAO Xiu-Zhen, ZHOU Dong-Mei, WANG Yu-Jun, CHEN Huai-Man
  Effect of Amendments on Ryegrass Grown on Copper Mine Tailing
    Journal of Ecology and Rural Environment   2002 Vol.18 (1): 11-15 [Abstract] (646) [PDF 114 KB] (1649)