Other articles related with "

X142

":
  WANG Hao-Cheng, CHEN Nan-Nan, ZHOU Chao, ZHANG Ling, LIU Shu-Wei, ZOU Jian-Wen
  Effect of Slow/Controlled Release Fertilizers on CH4 and N2O Emissions From Helianthus tuberosus Field on Tidal Flat During Growing Season
    Journal of Ecology and Rural Environment   2012 Vol.28 (4): 343-348 [Abstract] (840) [PDF 981 KB] (1532)
  XIE Ying-He, HONG Jian-Ping, XU Zhi-Ling, FAN Wen-Hua, JIN Zhi-Nan
  Background value and distribution of fluorine in soil of WutaiMountain
    Journal of Ecology and Rural Environment   1995 Vol.11 (1): 34-35,39 [Abstract] (661) [PDF 2317 KB] (1072)