Other articles related with "

X144

":
  LI Yan-Li, LI Yan-Fen, XU Zong-Xue, GUAN Zhong-Mei
  Impact of Landscape Pattern of Riparian Buffers on Water Quality in the Upper Reaches of Huntai River Basin
    Journal of Ecology and Rural Environment   2015 Vol.31 (1): 59-68 [Abstract] (882) [PDF 1319 KB] (2129)
  LIU Gui-Lin, ZHANG Luo-Cheng, ZHANG Qian
  Trajectory and Driving Forces of Change in Farmland in Nanjing During the Period From 1985 to 2010
    Journal of Ecology and Rural Environment   2013 Vol.29 (6): 688-694 [Abstract] (512) [PDF 2467 KB] (1411)
  YAN Wei-Po, WANG Qing, GUO Ya-Lin, SHI Min-Qiu, JIANG Yong-Jun
  Delineation of Geographical Boundaries of Settlement Niches in Mountains of the Upper Reaches of the Min River and Analysis of Their Vertical Differentiation
    Journal of Ecology and Rural Environment   2013 Vol.29 (5): 572-576 [Abstract] (523) [PDF 4288 KB] (1185)
  ZHOU Wang-Ming, WANG Jin-Da, LIU Jing-Shuang, QIN Sheng-Jin, WANG Yang
  Effects of Freezing and Thawing on Dissolved Organic Carbon and Nitrogen Pool and Nitrogen Mineralization in Typical Wetland Soils From Sanjiang Plain,Heilongjiang,China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2008 Vol.24 (3): 1-6 [Abstract] (784) [PDF 482 KB] (2174)
  SHEN Wei-Shou, CAO Xue-Zhang, SHEN Fa-Yun
  Classification and Grading of Land Degradation in China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2006 Vol.22 (4): 88-93 [Abstract] (1194) [PDF 154 KB] (2041)
  WANG Yi-Yong, SONG Chang-Chun, ZHENG Xun-Hua, WANG De-Xuan, YAN Bai-Xing, ZHAO Zhi-Chun, LOU Yan-Jing
  Characteristics of methane exchange between Deyeuxia angustifolia wet meadow and atmosphere in the Sanjiang Plain
    Journal of Ecology and Rural Environment   2004 Vol.20 (3): 1-5 [Abstract] (663) [PDF 221 KB] (1317)
  SHENG Xue-Bin, SUN Jian-Zhong, LIU Yun-Xia
  Effect of Land Use and Land Cover on Soil Nutrients
    Journal of Ecology and Rural Environment   2002 Vol.18 (4): 10-14 [Abstract] (580) [PDF 132 KB] (1719)
  QI Yu-Chun, DONG Yun-She, ZHANG Shen
  Methane Fluxes of Typical Agricultural Soil in the North China Plain
    Journal of Ecology and Rural Environment   2002 Vol.18 (3): 56-58,60 [Abstract] (584) [PDF 107 KB] (1636)
  YANG Yuan-Gen, LIU Cong-Qiang, YUAN Ke-Neng, HE Zhen-Li
  Availability Research of Rare Earth Element (REE) in Red Soils and Its Environmental Significance
    Journal of Ecology and Rural Environment   1998 Vol.14 (4): 19-23 [Abstract] (586) [PDF 194 KB] (1153)