Other articles related with "

X705

":
  ZHANG Hou-Hu, PENG Yu, CAI Bang-Cheng, ZHAO Jun
  Methane Oxidation Potential of Landfill Cover Soil and Its Influencing Factors
    Journal of Ecology and Rural Environment   2015 Vol.31 (2): 218-222 [Abstract] (464) [PDF 716 KB] (9991)
  SONG Zhen-Xia, WEN Fei, XU Jian-Ping, XU Da-Yong, CAI Chang-Feng
  Effect of Thermal Alkaline Pretreatment on Production and Composition of Volatile Fatty Acid(VFA) in Food Waste Under Anaerobic Fermentation
    Journal of Ecology and Rural Environment   2015 Vol.31 (2): 244-248 [Abstract] (604) [PDF 731 KB] (1693)
  CHEN Guang-Yin, CHANG Zhi-Zhou, DU Jing, YE Xiao-Mei, XU Yue-Ding, ZHANG Jian-Ying
  Effect of Glucose Addition on Biogas Production of Wheat Straw
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (6): 780-784 [Abstract] (500) [PDF 947 KB] (2198)
  GE Xiao, WEI Si-Yu, GUO Hai-Ning, CHU Yan-Chun, DING Jing, WANG Xiao-Zhi, FENG Ke
  Variation of Humus in Content of During Composting and Its Influence on Heavy Metals in Distribution
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (3): 369-373 [Abstract] (584) [PDF 901 KB] (1935)
  LIU Jing-Long, ZHANG Yi, ZHANG Hou-Hu, ZHAO Ke-Qiang, HUANG Tian-Yin, YAN Xiao-Fei
  Effect of Aged Refuse Bio-cover Mitigating Emission of Greenhouse Gases (CH4, N2O and CO2) From MSW Landfills
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (1): 15-20 [Abstract] (467) [PDF 1156 KB] (1172)
  PEI Xue-Jiao, SONG Ying-Chang
  Analysis of Development of Ecotourism in Nanxi River Basin Based on Ecological Carrying Capacity
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (1): 21-26 [Abstract] (400) [PDF 876 KB] (1260)
  CUI Yu-Bo, WANG Fang, SUN Hong-Jie, BAO Shuang-Xiang, YANG Ming-Lei
  Variation of Total Nitrogen and Total Phosphorus in Sludge Treated in Sludge Drying Reed Beds
    Journal of Ecology and Rural Environment   2012 Vol.28 (2): 192-195 [Abstract] (994) [PDF 606 KB] (1337)
  PIAO Zhe, LI Yu-Min, MA Shuai, CHEN De-Ying, MEI Li-Juan, YIN Shi-Xue
  Environmental Scanning Electron Microscope(ESEM) Observation of Microbial Colonization Process in Straw Composting
    Journal of Ecology and Rural Environment   2011 Vol.27 (5): 98-100 [Abstract] (868) [PDF 882 KB] (1512)
  FENG Lei, Bernhard Raninger, LI Run-Dong, LI Yan-Ji
  Anaerobic Digestion of Mixture of Cow-Dung and Kitchen Waste
    Journal of Ecology and Rural Environment   2008 Vol.24 (3): 81-85 [Abstract] (874) [PDF 471 KB] (1940)
  YE Xiao-Mei, CHANG Zhi-Zhou
  State of Arts and Perspective of Dry Anaerobic Digestion of Organic Solid Waste
    Journal of Ecology and Rural Environment   2008 Vol.24 (2): 76-79 [Abstract] (1281) [PDF 266 KB] (4484)
  WU Jing, HAN Zhao-Xing, WANG Yi-Hui, XU Lin-Yu
  Disposition of Farm Household Garbage—A Case Study of Chunhua County,Shaanxi Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2008 Vol.24 (1): 43-46 [Abstract] (895) [PDF 207 KB] (1443)
  LI Yan-Xia, XUE Cheng-Ze, CHEN Tong-Bin
  Use of Sewage Sludge and Refuse Compost as Medium for Sapling Cultivation
    Journal of Ecology and Rural Environment   2000 Vol.16 (1): 60-63 [Abstract] (578) [PDF 93 KB] (1697)
  ZHANG Guang-Ming
  High Solid Anaerobic Digestion of Municipal Solid Waste
    Journal of Ecology and Rural Environment   1996 Vol.12 (3): 46-49 [Abstract] (639) [PDF 277 KB] (1132)
  QI Xin-Shan
  A Brief Introduction of the Utilization Approaches and Techniques for Agricultural Organic Wastes
    Journal of Ecology and Rural Environment   1996 Vol.12 (3): 50-53 [Abstract] (520) [PDF 244 KB] (1096)