Other articles related with "F311":
  DING Yu, ZHANG Lei, ZENG Xiang-kun
  The Construction of an Ecological Function Network and Its Application in the Greater Bay Area,China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (5): 573-581 [Abstract] (301) [PDF 9424 KB] (482)
  WANG Xiao-jun, TIAN Jin-jia, ZHANG Xiao-tong, YU Lin-jun, DUAN Jin-ming
  Research on Changes of Rural Farming Landscape Based on Villagers' Memories
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (1): 115-120 [Abstract] (262) [PDF 1568 KB] (273)
  LÜ Guo-ping, LIAO Cheng-rui, GAO Yuan-yun, XU Yan-nan, LI Hai-dong
  Application of LiDAR Techniques to Monitoring of Eco-Environment in Mining Areas
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (7): 577-585 [Abstract] (624) [PDF 993 KB] (1103)
  ZHANG Yun-qing, XIE Zuo-lun, LI Xiu-zhen, ZHANG Qian
  Influence of Connection With Mainland via Bridge on Land Use of Islands:A Case Study of Zhujiajian Island
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (7): 607-614 [Abstract] (459) [PDF 3408 KB] (701)
  LIU Shi-liang, HOU Xiao-yun, ZHANG Yue-qiu, YIN Yi-jie, WANG Jun
  Assessment of and Controlling Strategies for Ecological Risks of Land Consolidation Based on Ecosystem Services
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (3): 193-200 [Abstract] (512) [PDF 1078 KB] (1090)