Other articles related with "S182":
  ZHANG Yi-fei, XU Ting-ting, HAN Cheng, DENG Huan, YIN Li-chu, ZHONG Wen-hui
  PLFA Fingerprint of Red Paddy Soils as Affected by Fertilization Pattern and Groundwater Table
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (6): 533-538 [Abstract] (620) [PDF 771 KB] (913)
  YANG Fu-Yi, LI Xiu-Jun, WANG Zhi-Chun, ZHAO Chun-Sheng
  Aquatic microorganism fauna in fish-rice ecosystem in soda saline-alkaline land
    Journal of Ecology and Rural Environment   2004 Vol.20 (2): 21-23,45 [Abstract] (623) [PDF 139 KB] (1389)
  WANG Jing, WANG Lei, ZHANG Ai-jun, ZHANG Hui, ZHANG Yong-chun
  Effects of Long-term Organic Fertilization on the Content of Soil Organic Phosphorus Fractions and Abundance of Soil Microorganism
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (9): 1161-1168 [Abstract] (304) [PDF 1053 KB] (257)