Other articles related with "X327��":
  ZHAO Ran-ran, ZHOU Jun-ying, XU Wei-li
  Derivation of Aquatic Life Criteria for Malathion
    Journal of Ecology and Rural Environment   2018 Vol.34 (8): 733-738 [Abstract] (342) [PDF 1086 KB] (387)
  YANG Xian-hai, LIU Hui-hui, LIU Ji-ning, WANG Lei, WANG Zhen, WU Sheng-min, SHI Li-li