Other articles related with "X824":
  LIU Bin, CUI Xing-tao, WANG Xue-qiu, HU Qing-hai
  Source Identification and Health Risk Assessment of Heavy Metals in Groundwater of Yongqing County, Hebei Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (6): 741-749 [Abstract] (174) [PDF 2987 KB] (197)
  LIU Zhuang, DING Cheng-cheng, CHAO Jian-ying, ZHENG Zhi-bo, CUI Yi-bin
  Pollution Source Apportionment of Changtan Reservoir of Zhejiang Province Based on APCS-MLR Model
    Journal of Ecology and Rural Environment   2023 Vol.39 (4): 530-539 [Abstract] (395) [PDF 4242 KB] (252)
  GAO Yue-xiang, YAN Ruo-meng, ZHANG Yi-min, PENG Fu-quan, YANG Fei, KONG Ming, LAI Qiu-ying, ZHU Yue-ming, ZHANG Zhi-wei, CHEN Ting, ZHANG Tao
  Temporal and Spatial Variation and Influencing Factors of Jiaogang Lake Water Quality from 2014 to 2019
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (12): 1567-1575 [Abstract] (203) [PDF 1749 KB] (224)
  BAI Hai-feng, SONG Jin-xi, LONG Yong-qing, LIU Gang, ZHANG Xing-lan, YUAN Yong-feng, LI Yin-di
  Characteristics of Zooplankton Community Structure and Its Relationship with Environmental Factors in Hongjiannao Lake
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (8): 1064-1075 [Abstract] (304) [PDF 1106 KB] (229)
  LIU Chong-wan, ZHU Xiao-hua, XU Zhi-hua, REN Di, MENG Yong, LIU Yi, TANG Jian-qing
  Dynamic Non-target Analysis and Occurrence of Herbicides Residues in Rice-crayfish and Rice-crab Co-culture Systems in Jiangsu Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2022 Vol.38 (7): 933-943 [Abstract] (680) [PDF 1679 KB] (314)
  WU Xiao-dong, MA Xiao-chan, JIANG Bei-han, GE Xu-guang, REN Wei-xiang, QIN Yuan, TAN Ya
  Temporal and Spatial Distribution Characteristics of Dissolved Organic Matter in Cihu Lake of Huangshi City
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (10): 1276-1284 [Abstract] (337) [PDF 1587 KB] (182)
  MENG Yong-xia, CHENG Yan, LI Lin, WANG Yue, Berdybuk KUBUGAZA, SUN Yi
  Fluorescence Characteristics of DOM and Its Interaction With Mercury in Piliqing River Watershed in Xinjiang, China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (6): 770-777 [Abstract] (394) [PDF 2118 KB] (224)
  YUAN Cheng-yu, LI Fa-yong, YUAN Zi-qiang, HU Xue-fei, YOU Yong-jun, WANG Shan, LI Guo-yu
  Distribution Characteristics and Pollution Evaluation of Heavy Metals in an Extremely Cold and High-altitude Mining Area in Xinjiang
    Journal of Ecology and Rural Environment   2020 Vol.36 (5): 679-688 [Abstract] (524) [PDF 1285 KB] (190)
  MENG Di, WANG Zhen, GU Wen, ZHOU Lin-jun, FAN De-ling, WANG Dong-mei, LIU Ji-ning, SHI Li-li
  Investigation on the Residual Level of Environmentally Persistent Pharmaceutical Pollutants in Tianjin City
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (10): 1274-1281 [Abstract] (521) [PDF 1213 KB] (300)
  ZHENG Tian-tian, ZHAO Xiao-qing, LU Fei-fei, PU Jun-wei, MIAO Pei-pei
  Analysis on the Driving Force of Farming Non-Point Source Pollution in the Xingyun Lake Basin of Yunan Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (6): 730-737 [Abstract] (350) [PDF 1135 KB] (715)
  TANG Jin-yu, QIN Bao-li, WU Chun, YE Jian-yong, WANG Xuan-peng, DING Chen-long
  Trophic Assessment and Water-Quality Spatial Distribution of Luoma Lake During Summertime
    Journal of Ecology and Rural Environment   2019 Vol.35 (3): 360-367 [Abstract] (595) [PDF 1727 KB] (735)
  KANG Zhan-jun, LU Xin-zhe, LIN Nan, GU An-qing
  Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Surface Sediments in Haiyan County, Zhejiang Province
    Journal of Ecology and Rural Environment   2018 Vol.34 (12): 1096-1104 [Abstract] (458) [PDF 2365 KB] (680)
  GONG Dian-lin, HONG Xi, ZENG Guan-jun, WANG Yi, ZUO Shuang-miao, LIU Xin-liang, WU Jin-shui
  Prediction of Water Quality in Rivers in Agricultural Regions Typical of Subtropics in China Using Multivariate Linear Regression Model
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (6): 509-518 [Abstract] (568) [PDF 2489 KB] (1026)
  ZHU Yi-wen, ZHANG Fu-ping, WANG Hu-wei, LIU Xiao
  Characteristics and Sources of Ion Deposition With Precipitation in the Upper Reaches of Heihe River, Xi'an
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (5): 409-416 [Abstract] (494) [PDF 1060 KB] (861)
  LIU Jun, ZHU Yun-hua, HU Jing-song, PENG Guo-wen, XIE Hong-yan, LI Zhi-liang, PENG Cui-ying
  Characteristics and Potential Ecological Risk Assessment of Heavy Metal Pollution in the Sediments of Middle Reaches of Xiangjiang River
    Journal of Ecology and Rural Environment   2017 Vol.33 (2): 135-141 [Abstract] (560) [PDF 1208 KB] (1037)
  LI Xin-yan, LI Heng-peng, YANG Gui-shan, HE Bin, HUA Meng-fei, WANG Liang, JI Cheng, YU Shi-yun, PANG Ye, CHEN Jian
  Survey of the Jiangsu, Zhejiang Province and Shanghai Area for Rural Domestic Wastewater Pollution
    Journal of Ecology and Rural Environment   2016 Vol.32 (6): 923-932 [Abstract] (630) [PDF 4591 KB] (1324)
  HU Ting-ting, LIU Jin-song, DAI Xiao-ling, CAI Yong-jiu, XU Hao, GONG Zhi-jun
  Spatio-Temporal Variation of Water Quality in Lake Luoma, Jiangsu Province, China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2016 Vol.32 (5): 794-801 [Abstract] (553) [PDF 1485 KB] (885)
  MA Zi-hou, XUE Li-hong, PAN Fu-yan, XU Shan-shan, GAO Qian, YANG Lin-zhang
  Utilization of Nitrogen in Wastewater Low in Pollution Degree in Paddy Fields and Its Effect on Reducing Fertilizer Application in Tai Lake Region
    Journal of Ecology and Rural Environment   2016 Vol.32 (4): 570-576 [Abstract] (446) [PDF 1284 KB] (1066)
  LI Juan-ying, SHI Wen-xuan, CUI Yu, LI Run-qi
  Analysis and Evaluation of Heavy Metal and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water and Sediment of Lake Dishui
    Journal of Ecology and Rural Environment   2016 Vol.32 (1): 96-101 [Abstract] (580) [PDF 1123 KB] (3017)
  HUANG Rui, SHEN Feng, LUO Juan, WANG Si-Chen, TANG Qi-Tong, XU Hui-Min, WU Yan, ZHAO Da-Yong
  Effects of Withering of Cyanobacteria Bloom on Abundance and Community Composition of Ammonia-Oxidizing Bacteria in Surface Lake Sediments
    Journal of Ecology and Rural Environment   2015 Vol.31 (3): 334-339 [Abstract] (647) [PDF 1319 KB] (1926)
  TAN Yu-Feng, ZHANG Qi, ZHU Sha, WANG Juan-Juan, JIN Shi-Ke, YOU Wen-Hui
  Study on Lake Water Quality Assessment Based on Simple Modeling and Factor Analysis
    Journal of Ecology and Rural Environment   2015 Vol.31 (3): 432-439 [Abstract] (507) [PDF 2213 KB] (1939)
  CHEN Xiao-Feng, CHUAI Xiao-Ming, YANG Liu-Yan
  Status Quo, Historical Evolution and Causes of Eutrophication in Lakes in Typical Lake Regions of China
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (4): 438-443 [Abstract] (1380) [PDF 1181 KB] (18238)
  ZHANG Bao-Jun, ZHU Meng-Man, WANG Peng, YUAN Ping, CHENG Xiang-Lei, CAI Hong-Ping
  Spatial and Temporal Distribution of Dissolved Cadmium in and Water Quality Assessment of the Water Body of the Ganjiang River Catchment
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (4): 495-499 [Abstract] (581) [PDF 1979 KB] (1821)
  LI Jing, MIN Qing-Wen, LI Wen-Hua, JIAO Wen-Jun, YUAN Zheng
  Agricultural Pollution of the River-netted Plain Areas in the Taihu Lake Basin :A Case Study of Changzhou and Yixing
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (2): 167-173 [Abstract] (533) [PDF 2810 KB] (2120)
  QIAN Yong, ZHANG Zhao-Ji, FEI Yu-Hong, CHEN Jing-Sheng, LI Ya-Song
  Spatial Distribution of Iodine in Underground Drinking Water and Discussion on Region-Specific Supply of Iodized Salt in the North China Plain
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (1): 9-14 [Abstract] (715) [PDF 1849 KB] (1269)
  WANG Zhuo-Wen, WANG Song-Qing
  Application of Improved Grey Correlation Analysis Method to Water Quality Assessment of Beihengjing River in Shanghai
    Journal of Ecology and Rural Environment   2014 Vol.30 (1): 96-100 [Abstract] (655) [PDF 853 KB] (1186)
  GAO Yue-Xiang, ZHANG Yi-Min, CHAO Jian-Ying, WANG Long-Mian
  Methods for Investigation and Evaluation of Status of Groundwater Environment in Reclaimed Wastewater Irrigated Agricultural Area
    Journal of Ecology and Rural Environment   2013 Vol.29 (3): 290-294 [Abstract] (629) [PDF 659 KB] (1647)
  LIU Jing, HANG Xiao-Shuai, LIANG Bin, LI Wei-Xin
  Characteristics of Spatial and Temporal Variation of Water Quality of Sensitive Waters in Taihu Lake
    Journal of Ecology and Rural Environment   2012 Vol.28 (6): 628-632 [Abstract] (807) [PDF 1004 KB] (2489)
  SUN Xiao-Ling, CAI Qing-Hua, LI Feng-Qing, YANG Shun-Yi, TAN Lu
  Modification of River Health Comprehensive Assessment Indes and Its Application to the Changjiang River
    Journal of Ecology and Rural Environment   2011 Vol.27 (6): 98-103 [Abstract] (925) [PDF 1151 KB] (1459)
  LI Guo-Feng, LIU Xian-Bin, LIU Zhan-Guang, GUO Wei-Hua
  Water Quality Assessment of Main Rivers in Tianjin Based on Principal Component Analysis and Water Quality Identification Index
    Journal of Ecology and Rural Environment   2011 Vol.27 (4): 27-31 [Abstract] (1083) [PDF 661 KB] (1425)