Application of NMDS to Analysis of Phytoplankton Community: A Case Study of Qinshui River
DENG Jian-ming, TANG Xiang-ming, SHAO Ke-qiang, FEI Lei, QI Zhi-fei, PAN Hui, WU Cheng-zhi
Journal of Ecology and Rural Environment . 2016, (1): 150 -156 .  DOI: 10.11934/j.issn.1673-4831.2016.01.024