Effects of Cultivation of Drought-Resistance and Salt-Tolerance Transgenic Cotton on Soil Nematode Community
GUO Jia-hui, LI Gang, ZHAO Jian-ning, YANG Dian-lin, YAN Feng-ming, XIU Wei-ming
Journal of Ecology and Rural Environment . 2018, (6): 541 -546 .  DOI: 10.11934/j.issn.1673-4831.2018.06.009