Effects of Biochar Addition on Soil Microbial Community Structure Under Different Water Conditions
YU Xiao-yan, YANG Yan-fang, ZHANG Ping-jiu, ZHANG Qun, DU Yong-gu
Journal of Ecology and Rural Environment . 2019, (9): 1163 -1171 .  DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2018.0638