Optimization of Planting Structure in Xingyun Lake Basin Based on Planting Non-Point Source Pollution Control
ZHENG Tian-tian, ZHAO Xiao-qing, GU Ze-xian, PU Jun-wei, LU Fei-fei, MIAO Pei-pei
Journal of Ecology and Rural Environment . 2019, (12): 1550 -1556 .  DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2018.0781