Effect of Ammonia Nitrogen, Copper and Antibiotics Sulfadimidine in Swine Wastewater on the Growth of Porphyridium cruentum
PENG Yao, HU Zheng-yu, XIAO Peng, XU Zhi-hui, CHANG Ting, CHENG Peng-fei
Journal of Ecology and Rural Environment . 2020, (9): 1185 -1191 .  DOI: 10.19741/j.issn.1673-4831.2019.0829